Teknik ve Politeknik,
Araştırma, Geliştirme
ve Uygulama Derneği

TEKNİK VE POLİTEKNİK

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA

DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BÖLÜM I

GENEL KURALLAR

 

DERNEĞİN ADI

MADDE 1.

Derneğin adı; “Teknik ve Politeknik Araştırma, Geliştirme ve Uygulama (ArGU+Der) Derneği”dir. İngilizcesi; “Technic and Politechnic Research, Development, and Implementation Association” dır. Derneğin kısaltması; “TEKNİK-POLİTEKNİK ArGU+Der”dir. Derneğin İngilizce kısaltması ise, “Technic-Polytechnic RDI+ A’dir.

 

DERNEĞİN MERKEZİ VE KANUNİ İKAMETGÂHI

MADDE 2.

Dernek merkezi ve kanuni ikametgâhı Ankara’dadır:

Portakal Çiçeği Vadisi Hava Sokak No: 22/4

06650 Çankaya / ANKARA

 

DERNEĞİN LOGOSU, ANTETLİ KÂĞIDI, BAYRAĞI VE KAŞESİ

MADDE 3.

Derneğin, bir örneği ilişikte (EK-1) yer alan logosu, antetli kağıdı (Ek-2), bu logonun beyaz zemin üzerinde yer aldığı bayrakları (Ek-3) ve amblemli kaşesi (Ek-4) vardır.

 

DERNEĞİN AMACI

MADDE 4.

Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinleriyle icra edilen teknik ve politeknik (çoklu teknik) meslek alanlarını geliştirmeyi, ilgili sektörlerdeki eksiklikleri gidermeyi ve insan kaynağı yönetimini mesleki ve kariyer planlama çalışmalarıyla gerçekleştirmeyi ve bu yönde her tür ve ölçekli araştırma ve uygulama faaliyetini yapmayı, yaptırmayı ve/veya desteklemeyi amaçlar. Farklı bir ifadeyle Dernek, mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve şehir planlama sektörlerini (yeniden) yapılandırmak için mal ve hizmet ticareti alanlarını ve bu alanlarda iştigal eden kamu sektörü kurum ve kuruluşları, kamu niteliğine haiz meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri desteklemek yanı sıra, teşkilatlanıp gelişmeleri için çalışmalarda ve faaliyetlerde bulunmayı amaçlar.

 

DERNEĞİN HEDEFLERİ

MADDE 5.

Meslek insanlarının kamusal örgütlenmesinin, mesleki uygulamasının ve insan yerleşmelerinin sorunlarını çözmek, mal ve hizmet ticareti ile bunların kesişimindeki mesleki, kültürel, sanatsal, mekânsal, edebi, tarihsel (arkeoloji dâhil) ve kültürel kurguları derlemek, bilimin etkin kabulü ve geliştirilmesiyle sektörel gelişimi ve güvenliği elektronik, mobil ve fiziki ortamda sağlamak ve mesleki paylaşımı ve iletişimi yaratarak kalkınmaya katkı koymak Derneğin genel hedefleridir. Bu doğrultuda ülkedeki temel odak olmayı hedefleyen Dernek, teknik, politeknik, teknoloji, yüksek teknik, yüksek politeknik, yüksek teknoloji alanlarında rasyonel düşüncenin kabulünü arttırmayı ve mesleki yeterlilik, yetkinliklerinin araştırılmasını, belirlenmesini ve uygulamanın gelişimini öngörmektedir.

 

Evrensel yarar, toplumsal fayda ve kamu yararı açısından ilgili olunan meslek alanları ve sektörler için Dernek ayrıca;

 • Meslek disiplinlerini ve alanlarını tanımlamayı ve tanıtmayı, desteklemeyi veya teşvik etmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası mesleki icra koşul, ilke ve kuralları ile standartlarını belirlemeyi,
 • Mesleki koleksiyon ve dokümantasyon oluşturmayı,
 • Mal üretim ve hizmet sunum kalitesini ve dolayısıyla, insan yaşam kalitesini yükseltmeyi,
 • Uluslararası mesleki ve hukuki kurallar ile evrensel kuralların mevzuata uyarlanmasına katkı sağlamayı,
 • İzleme, teşvik, tescil, takip ve denetimin mekanizmaları dâhil sektörel mekanizmalar ve koruma tedbirleri oluşturarak ve kurgulayarak rekabeti arttırmayı,
 • İlgili sektörlerde, sektörel araştırma, ön inceleme veya inceleme yapmayı, müdahale etmeyi,
 • Hükümetlere ve yerel idarelere görüş vermeyi,
 • Teknik ve politeknik sektörlerdeki tüm aktörlere, bireye ve topluma sahip çıkmayı, mesleki, maddi ve sosyal destek vererek ve teşvik ederek mesleki ve toplumsal konumu güçlendirmeyi ve saygınlığını arttırmayı,
 • Belgeleme uygulamaları yapmayı,
 • Disiplinlerin, mesleklerin uygulaması veya bilimsel sonuçları hakkında sektörel bilinçlendirmeyi, bilgilendirmeyi arttırmayı ve farkındalık yaratmayı,
 • Memleket ve kamuoyunu ilgilendiren alanlar üzerine öğretici bilgi ve bilinç artırıcı nitelikte tarafsız açıklamalarda, eylemlerde ve uyarılarda bulunmayı,
 • Teknik eğitim vermeyi veya verilen ulusal/uluslararası eğitimlere katkı sağlamayı,
 • Sektörel iletişim ve işbirliğini arttırmayı ve bu yönde faaliyetler yapmayı ve gereği tesisler, işletmeler, daireler veya topluluklar kurmayı,
 • Bilimsel ve kamusal çalışmaları sektörel iş dünyası ve diğer örgütlü kesimlerle ilişkilendirmeyi ve bu şekilde, sektör temsilcileri ve kamu katılımıyla güç birliği yapmayı,
 • Uluslar-üstü, uluslararası, bölgesel yapılar ile (yabancı veya ulusal) kamu kurum ve kuruluşları, bilimsel çevreler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bilimsel buluşa yatırım, mesleki faaliyet veya müzakere yapmayı; girişimler ve ortaklıklar kurmayı, geliştirmeyi ve talep edilmesi halinde, bunlara görüş vermeyi,
 • Uygulamalarıyla teknik ve teknolojik mesleki ve uygulamalı bilimsel bilgiyi ve belgeyi derlemeyi ve yaymayı,
 • Bilgi toplama, değerleme, proje ve müşavirlik hizmeti sunmayı,
 • Elektronik ve mobil ortamlarda portföyündeki alanlar ile ilgili her tür portal ve içerik yönetim sistemleri hazırlama (CMS- Content Management Systems) ve benzeri web uygulamalarıyla hizmet sunmayı,
 • Doğal, insan kaynaklı, iklim değişikliği veya ani insan hareketleri temelli afetler öncesi, sırası ve sonrasında; zarar azaltma, acil müdahale, durum tespit ve yeniden yapılandırma amaçlı arşiv, test ve ölçüm hizmetleri de dâhil teknik çalışma ve faaliyetler yapmayı ve
 • Teknik, politeknik ve teknolojik ilerleme yanı sıra, güçlü bir ekonomi yaratmak için tüketici haklarını korumayı,
 • hedeflemektedir.
 •  

  DERNEĞİN KURUCULARI

  MADDE 6.

  Derneğin kurucuları ve kimlik belgeleri elli ikinci maddede gösterilmiştir.

   

  BÖLÜM II

  DERNEK FAALİYET KAPSAMI VE TANIMLAR İLE FAALİYET KONULARI

   

  FAALİYET KAPSAMI VE TANIMLAR

  MADDE 7.

  Dernek, teknik ve politeknik disiplinlerin akademik, hukuki ve ticari boyutlarıyla ilgilidir. Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinleriyle icra edilen;

  a. Teknik ve politeknik meslek alanları ve alan uygulamalarıyla şekillenen mühendislik, mimarlık, müşavirlik ve müteahhitlik sektörleri,

  b. Teknik ve politeknik bilim ve teknoloji, teknoloji ve bilgi transferi,

  c. Teknik ve politeknik bilim mantığı, felsefesi ve tarihi,

  d. Teknik ve politeknik insanlar ve toplum,

  e. Mesleki unvanlar, mesleki yeterlilikler ve yetkinlikler,

  f. Mesleki teknik eğitim (sürekli ve ömür boyu mesleki eğitimler ile halkın eğitimi dahil) ve

  g. İlgi olunan sektörlerdeki mal üretim ve hizmet sunum şart, koşul ve ilkeleri,

  h. Meslek mekanizmaları,

  ı. Yardım ve destek faaliyetleri ile,

  i. Kamu düzenini bozucu veya milli güvenliği ve halk sağlığını tehlikeye atacak uygulamalar,

  Dernek faaliyetlerinin kapsamındadır.

   

  Dernek ayrıca, teknik ve politeknik meslek alanlarında tespit ettiği bir usulsüzlüğü ve/veya maddi kayba yol açan, kalkınmayı engelleyen mesleğe, teknik/politeknik gerçek ya da tüzel kişiye, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu niteliğine haiz meslek örgütlerine veya sivil toplum kuruluşlarına zarar veren idari ya da yasal bir uygulamayı düzeltme yönünde gerekli girişimlerde bulunabilir. Dernek, sosyal ve kültürel hayatın amacı ile örtüşen alanlarında da faaliyet gösterir. Dernek, amacı ile çalışma konularına uygun olarak kurulmuş ve kurulacak şirketlere katılabilir, gerektiğinde kurucu olur.

  Dernek tüzüğü kapsamında tanımlanan;

   

  Bilim; doğal bilimler, uygulamalı bilimler, ilgili disiplinlerarası konular ve mühendislik ve mimarlığın (şehir planlama disiplinleri dâhil) sosyal ve davranış bilimleriyle kesişiminde kalan yöntemi,

  Teknik; sanat ve bilimin rasyonalitesi çerçevesinde mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinleriyle oluşturulan alanlara, mekana ve/veya ticarete uygulanan ya da uygulamasıyla ilgili yararlı bir performans olan yöntemi veya varlığı,

  Teknik veya politeknik tüzel kişilik, teknik veya politeknik disiplin alanlarındaki meslekleri düzenleyen, etki eden, karar verici olan ya da icra veya sunum faaliyetleri yapan tüzel kişiyi,

  Teknik meslek; (homojen olarak) mühendislik, mimarlık veya şehir planlama disiplinlerinin herhangi biri temelinde icra edilen bir mesleği,

  Teknik insan; mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinde akademik yeterlilik bazında mesleki yeterliliğine sahip, mesleki unvanı ve mesleki uygulaması olan gerçek kişiyi,

  Politeknik (Çoklu Disipliner Teknik); teknik disiplinler üzerine yapılandırılan ve birden fazla teknik disiplini temel alan disiplinlerarası konular ve bunların kesiştiği veya çakıştığı tekniği (Çoklu disipline örnek olarak; kentsel tasarım, elektromekanik, yapay zekâ, mikrobölgeleme, arazi değerleme, arazi yönetimi gibi çalışma alanları verilebilir.),

  Politeknik Meslek (Çoklu Disipliner Teknik Meslek); aynı disiplinde birkaç ana teknik bilim dalının birleşmesi veya icrası sırasında mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin birkaçının birbirleriyle kesişen noktasındaki mesleği,

  Politeknik insan; akademik yeterlilik bazında mesleki yeterliliğe ve dolayısıyla, bir mesleki unvana sahip olan ve kamu veya özel sektörde, özellikle sanayide, mal üretimine, hizmet sunumuna veya araştırmaya yönelik olarak çalışan gerçek kişiyi,

  Teknik ve politeknik sektörler; her bir meslek alanlarının mal üretim ve hizmet sunum alan bütününü,

  ifade eder.

   

  Dernek faaliyetleri kapsamında ayrıca, alt-teknik (tekniker, teknisyen, vb.) gerçek ve tüzel kişiler ile mesleki icra konuları yer almaktadır. Dernek, yalnız ülke değil, dünya çapında faaliyet göstermeyi öngörmektedir. Dernek, amacı dışında faaliyette bulunamaz ve siyasetle ilgilenmez.

   

  FAALİYET KONULARI

  MADDE 8.

  Dernek, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları çerçevesinde; Tüzüğünün 4 uncü Maddesinde belirtilen amaçlar ve 5. maddesinde tanımlanan hedefler doğrultusunda, aşağıdaki faaliyetleri yapmak üzere kurulmuştur:

  • Ulusal ve uluslararası sektörel ve mesleki araştırma, geliştirme ve uygulama çalışma ve faaliyetleri yapmak, gereği koordinasyonu sağlamak ve yönlendirmek,
  • Yerli ve yabancı her türlü meslek örgütü, eğitim müessesi, akademik yapı, konsolosluk, enstitü ile ortak gayeyi hedefleyen sivil toplum kuruluşu yanı sıra, Avrupa Birliği gibi bölgesel entegrasyonlarla bilhassa ulusal ve uluslararası çapta projeler üretmek ya da bunlarla birlikte çalışma yapmak, ortaklıklar geliştirmek, işbirliği yapmak, her nam ad altındaki fonları sağlamak veya fonlardan yararlanmak, destek vermek veya almak, kullandırmak,
  • Kamu kurumları, kuruluşları, kamu niteliğine haiz meslek kuruluşları ve sivil toplum çalışmalarına katılmak, gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu sektörü görev alanlarına giren konularda ilgili kurumlar adına veya birlikte çalışma ya da faaliyet yapmak,
  • Monografik karşılaştırmalar, kıyaslamalar ve istatistikî çalışmalar yapmak,
  • Mobil ve elektronik ortamda portföy ve iş geliştirmek, tasarım ve yatırım projelerini oluşturmak, yönetmek, yönlendirmek, ticaretinin teknik altyapısını kurmak ve ilgili mühendislik uygulamalarını desteklemek,
  • Hükümetlere ve yerel idarelere tavsiyelerde bulunmak, görüş vermek,
  • Her tür ve ölçekli plan ve proje yapmak,
  • Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için akademik ve mesleki yeterliliklerin ve yetkinliklerin belirlenmesi çalışmalarını yapmak ve benzer kapsamdaki çalışmalara destek vermek ve/veya mevcut çalışmalara katkıda bulunmak,
  • Mesleki unvan tanıma ve karşılıklı tanıma iş ve işlemlerini yapmak,
  • Tanıtım ve örgütlenme çalışmaları yapmak,
  • Belgeleme, kayıt veya sertifikasyon yapmak,
  • Denetim, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri yapmak ve yetki, yeterlilik belgesi vermek,
  • Laboratuarlar kurmak, laboratuarların standardizasyonu, verilen standartlara adaptasyonu, belgelendirmesi ile laboratuarların gümrük uygulamaları ve derecelendirmesini yapmak,
  • Uygulamada rekabet edebilir, ölçülebilir ulusal ve uluslararası meslek alanı ve faaliyetlerinin tanım ve standartlarını oluşturmak ve/veya mevcut ulusal ve uluslararası çalışmalara katkıda bulunmak,
  • Teknik ve politeknik gerçek ve tüzel kişiliklerin tanımını yapmak,
  • Hizmet ve mal ticaretine esas mesleklerin icrası şart, koşul ve ilkelerini belirleme çalışmaları yapmak,
  • Mesleki ve ticari icra güvenceleri oluşturmak,
  • İdari ve hukuki mesleki gelişmeleri tespit etmek, uygulanmasına dair hukuki sonuçları değerleme ve raporlama çalışmalarını yapmak, paylaşmak,
  • Uluslararası mesleki mevzuat ve uygulaması ile evrensel hukukun mevzuata uyarlanmasını sağlayarak ulusal düzenlemelerin yazımı ve düzenlenmesi yönünde veya teknik ve politeknik konuları ilgilendiren içtihat oluşumuna katkı yapacak şekilde yasal ve idari çalışmalar yapmak ve yetkililer nezdinde girişimlerde veya ulusal/uluslararası müzakerelerde ve etkileşim çalışmalarında bulunmak, bu çalışmalara destek vermek,
  • Müzakereler ve ulusal düzenlemeler hakkında toplumsal veya sektörel bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
  • Teknik/politeknik meslekler, meslek alanları, uygulamalar, sektörel ticaret kapasiteleri, mesleki mevzuat ve mesleki yeterlilik edinme üzerine ilmi araştırmalar yapmak, yaptırmak, dağıtmak ve yayınlamak,
  • Teşvik, takip, koruma, izleme, denetim ve benzeri tedbir ve mekanizmalar oluşturmak, uygulamak,
  • Mesleki sorunların çözümü veya ülke kalkınması konularında kamu ve özel sektördeki yöneticilerin, sektör ile birlikte, ortak hareket etmelerini sağlamak, sorunlara çözüm üreterek ilgili mercilere duyurmak ve alınacak önlem ve girişimleri takip etmek,
  • Sektörel politika, strateji ve acil fonksiyonel koruma ve müdahale tedbirlerini belirlemek, ilgili çalışmaları yapmak, çalışmalara katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
  • Mal ve hizmet ticareti yapan gerçek veya tüzel kişilerin ulusal, bölgesel ve uluslararası platformda rekabet edebilmesi yolunda uyarıcı, yol gösterici ve destekleyici çalışmalarda bulunmak,
  • Dernek imkânlarını kullanarak, işletmelerini, üretken yapılarını ve bağımsız faaliyetlerini organize etmesi için serbest insiyatiflerini desteklemek ve yurt kalkınmasında ulusal çıkarlarımıza uygun olarak faaliyetler göstermesini sağlamak,
  • Ülkenin ekonomik gücü oranında ulusal tasarrufların meslek alanlarının ve meslek insanlarının gelişimine ve dolayısıyla, halka yönelmesini teşvik etmek ve gereği girişim ve çalışmaları yapmak,
  • Faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak yönünde üyelerini teşvik etmek ve rehberlik etmek,
  • Teknik ve politeknik gerçek ve tüzel kişiler yanı sıra, kadınlar, gençler ve engellilerin toplumsal ve mesleki konumunu güçlendirmek,
  • Mesleki tartışmaların yapılmasını sağlamak, yapılma ortamını geliştirmek, organize veya teşvik etmek, Bireyler, kurumlar ve toplum kesimleri arasında görüş alışverişinde bulunmak, koordinasyon sağlamak ve bu yönde mesleki birlikteliği desteklemek,
  • Platformlar, meclisler, konseyler, masalar ve proje öbekleri oluşturmak veya katılmak, bu yapılar yoluyla faaliyet ve çalışma yapmak ve bunların çalışma, rapor ve uygulamalarını izleyerek öneri ve eleştirilerini değerlendirmek,
  • Mesleki, sürekli mesleki ve ömür boyu eğitimler yapmak, eğitim programlarına hükümetin ve özel sektörün desteğini sağlamak ve ulusal ve/veya uluslararası işbirliği kurmak, desteklemek ve mali gücü ölçüsünde eğitim yardımlarında bulunmak,
  • İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, tesisler, müzeler, araştırma, geliştirme ve uygulama merkezleri, eğitim ve öğretim müesseseleri veya kooperatifler kurmak, kurulmasını teşvik etmek, mevcutlara üye olmak ve bunları tefriş etmek, işletmek veya kurulmuş olanlarla işbirliği veya ortaklık kurmak,
  • Koleksiyon veya dokümantasyon amaçlı sektörel hukuki, fiziki, ticari, mali konular yanı sıra, Derneğimizin ve sair kişi, kurum ve kuruluşların çalışmalarıyla ilgili belge, plan, proje, eser gibi objeleri toplamak, kayıt altına almak ve bu kayıtları ve objeleri saklamak, dijital ortamda tutmak ve talep edenlerin faydalanmasına bedelli veya bedelsiz olarak sunmak,
  • Doğal, insan veya iklim değişikliği kaynaklı afetler ve ani insan hareketleri öncesi, sırası ve sonrasında, zarar azaltma, acil müdahale ve yeniden yapılanma amaçlı olarak Dernek ve/veya sektör potansiyelini harekete geçirmek, bilgi ve belge temin etmek, gereği çalışmalara katkı sağlamak ve teknik ve mali yardım yapmak,
  • Teknik/politeknik disiplinlerin sanatsal, kültürel, edebi ve tarihi boyutunu kurgulama ve teknik/politeknik insanların ana sanat dalları ve türevleriyle yoğrularak geliştirilmelerini sağlama yönünde girişimlerde bulunmak ve gereği çalışmalar yapmak, destek ve teşvik etmek,
  • Devletimizin taraf olduğu uluslararası veya ulusal her türlü anlaşmaya katkı sağlamak ve gerekleştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak veya ortaklıklar kurmak,
  • Önceden izin alınmak kaydıyla, protokol, anlaşma ve benzeri mutabakat metinlerini imzalamak,
  • Talep edilmesi halinde, (teknik ve politeknik) danışmanlık yapmak ve önerileri değerlendirmek,
  • Teknik, politeknik ve teknoloji transferi yapmak, teşvik etmek veya geliştirme faaliyetlerini icra etmek,
  • Teknik ve politeknik alanlarda teknik altyapının kurulmasını sağlamak ve ilgili mühendislik uygulamaları ile bilişim ve iletişim faaliyetlerini desteklemek,
  • Ortak amaçların sağlanması yönünde oluşturulacak örgütlenmeleri desteklemek, meslek örgütleriyle veya birlikleriyle kardeş örgüt uygulamasına geçmek ve ortak faaliyetlerde bulunmak,
  • Gerek görülmesi halinde vakıf ya da federasyon kurmak, kurulu bir federasyona veya birliğe katılmak,
  • Eğitim kurumları, özel ve devlet üniversiteleri, resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri ile kanunlarımızla geçerliliği ve yasallığı kabul edilmiş yurt dışı kurum ve kuruluşlarına üye olmak,
  • Münazaralar ve yarışmalar tertip ederek ödüllendirmek, çeşitli ödül uygulamaları yapmak,
  • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek ve işletmek,
  • Mesleki toplantılar, kurslar, sempozyumlar, konferanslar, seminerler, atölyeler, paneller ve sair etkinlikler düzenlemek veya üyelerin benzer etkinliklere katılmasını teşvik etmek, yardımcı olmak, 
  • Teknik/politeknik insanların mesleki ve toplumsal konumunu, iletişim düzeyini ve etkileşimini güçlendirmek ve bireysel ve toplumsal kapasiteyi, idari ve mali açıdan geliştirmek için düzenlenecek organizasyonlara katılmak, mali destek vermek,
  • Üyeler ve ilgili toplum kesimleri veya üyeler arası tanışma, kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak ve etkileşimi arttırmak veya gelir temin etmek amacıyla, yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sportif organizasyonlar, gezi, piknik ve eğlenceli kokteyller vb. etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
  • Ekonomik hayata uygun olabilecek tarzda ülke içinde veya dışında fuarlar, sergiler düzenlemek ve bu organizasyonlara katılım sağlamak, takip etmek,
  • Mesleki gelişim amacıyla, kurumsal kimlik çözümleri yanı sıra, basılı ve görsel materyali ve malzemeyi hazırlamak, hazırlatmak, üyelerine ve/veya halka dağıtmak,
  • Süreli ve süresiz yayınlar (gazete, dergi, kitap, broşür, gibi yayınlar, CD, film gibi materyaller) çıkartmak, bedelli ve bedelsiz dağıtmak,
  • Yazılı, görüntülü ve sesli yayın organlarından yararlanmak,
  • Yazılı, görsel ve sanal kuruluşları oluşturmak, ticari olarak değerlemek ve yönetmek veya ortak olmak,
  • Dernek amaç, hedef ve çalışmalarını duyurmak, gerçekleştirmek, aktarmak ve yayınlamak için internet sitesi kurmak ve internette yayın yapmak,
  • Dernek amaç ve hedefleri kapsamında internet sayfası çalışmaları yapmak ve bunlardan Derneğe gelir sağlamak (iktisadi işletmeler çerçevesinde),
  • Amacın gerçekleştirilmesi ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması için her türlü teknik araç ve gereç ile demirbaş ve kırtasiye malzemesini temin etmek,
  • İhtiyaç duyulan taşınır ve taşınmazları satın almak, bunlar üzerine leh ve aleyhinde iştira hakkı, kira, şufa, ipotek, rehin, bedelsiz olarak devir ve temlik, fekke ve terkine karar vermek, satmak veya taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
  • Gerekli izinler alınmak şartıyla, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden veya yurt dışından bağış kabul etmek,
  • Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
  • Dernek üyelerinin zaruri kişisel veya mesleki ihtiyaç maddelerini, ekipmanlarını ve diğer mal ve hizmetler ile kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
  • Üyelerin mesken veya işyeri edinmesini sağlamak,
  • Hükümetlerin ilgili sektörlerle ilgili vereceği görevleri yapmak ve
  • Tüzükteki amaçları gerçekleştirmek için diğer faaliyetlerde bulunmak ve çalışmalar yapmak.
 •  

  BÖLÜM III

  DERNEK ÜYELİĞİ VE ÜYENİN SORUMLULUKLARI

   

  DERNEĞE ÜYE OLMA

  MADDE 9.

  Fiili ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, kendi isteğiyle üye olan, ilgili mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ve üyeliği Yönetim Kurulu’nca kabul edilen mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplin ve meslek alanlarıyla ilgili her gerçek veya tüzel kişi ile kamu kurumu veya kuruluşu ve kamu niteliğine haiz meslek örgütü bu Derneğe üye olma hakkına sahiptir. Üye olmak için Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurmak zorunludur.

   

  Üyeliğe kabulde, akademik ve mesleki yeterlilik, mesleki katkı yanı sıra, gerçek kişiler için ahlak sahibi ve dürüstlük şartı aranır. Tüzel kişilikler ile kurum ve kuruluşlar için ise, örgütlülük düzeyi ve mesleki katkısı ile teşvik ve koruma odaklı uygulama yapma şartı aranır. Üyeliğe kabul edilmeme halinde, gerekçe belirtme zorunluluğu yoktur. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için mesleki yeterliliğe haiz olması ve ülkedeki mevcut veya olası mesleki katkısının Yönetim Kurulu’nca uygun görülmesi gerekir. Aranan bu şartlar dışında; ilgili mevzuat gereği Türkiye’de ikamet hakkına sahip olması gerekmektedir. Yabancı tüzel kişiliklerin üyeliği ise, Dernek Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi ve ilgili mercilerden ön izin alınması halinde uygundur.

   

  Her üye aşağıdaki şekilde numaralandırılır:

  Unvan kodu.teknik/politeknik.gerçek/tüzel kişi.üyelik çeşidi.kayıt tarihi.başvuru günündeki sıra numarası

   

  Unvan kodları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

   

  ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

  MADDE 10.

  Derneğin; asil, onursal ve öğrenci olmak üzere, üç tür üyesi vardır:

   

  a). Asil Üye:

  Derneğin asil üyeleri, Derneğin kurucuları yanı sıra, müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca, üye tam sayısının oy birliği ile alacağı kararla üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

  b) Onursal Üye:

  Kamu görevlileri, toplumsal liderler, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama meslek alanlarına katkı koyan gerçek ya da tüzel kişiler ile ilim ve iş âlemine mensup gerçek veya tüzel kişilerden Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının oy birliği ile alacağı kararla uygun görülenlere onursal üyelik verilebilir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar da Yönetim Kurulu kararıyla onursal üyeliğe kabul edilebilir. Bu hükümler yabancı gerçek ve tüzel kişiler için de geçerlidir. Onursal üyeler, Dernek faaliyetlerine katılabilirler, ancak Genel Kurul’da oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu’nca çalışma kurullarına atanabilirler. Aidat ödemeleri ihtiyaridir. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz. Onursal üyeler, Teknik-Politeknik İlim Heyeti’nde görev alabilirler.

  c). Öğrenci Üye:

  Lisans eğitimine kayıtlı son sınıf ve üstü yüksek lisans veya doktora öğrencileridir. Öğrenci üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Üyelik öğrenciliğin bitmesine kadar geçerlidir. Öğrenci üye, ancak akademik ve mesleki yeterliliklerinin ispatı sonrasında asil üye olarak kaydedilebilir. Öğrenci üye, açık görevlendirmenin Yönetim Kurulu’nca yapılması halinde, Dernek etkinliklerinde sorumluluk alabilir. Aidat ödemeleri ihtiyaridir.

   

  ÜYELİK HAKLARI

  MADDE 11.

  Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, milliyet, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. Üyeler, Dernek faaliyetlerine katılmak ve bilgi edinmek hakkına sahiptir. Üyelerle haberleşmede elektronik posta yolu esastır. Sadece seçilmiş üyelerin kartvizitlerinde ve tanıtım belgelerinde Dernek logosunu kullanma hakkı vardır. Dernek Yönetim Kurulu, uygun gördüğü veya görevlendirdiği kişilere Dernek logosunu kullanma iznini süreli olarak verebilir.

   

  ÜYELİKTEN ÇIKMA

  MADDE 12.

  Her üye, Dernek üyeliğinden, yazılı olarak ve önceden bildirmek kaydıyla, ayrılma hakkına sahiptir. Üyenin ayrılmasında ileri sürdüğü gerekçe ve istifa şeklinin, Dernek etiğine aykırı olması halinde; üye, Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Dernek Genel Sekreteri, üyelikten çıkan üyeyi, üyelere duyurur ve terkinle ilgili işlemleri yapar.

   

  ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

  MADDE 13.

  Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

  1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak ve amaca zarar verici hareket etmek,

  2- Derneğe karşı örgütsel taahhütlerini yerine getirmemek,

  3- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

  4- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

  5- Meslek unvanının gerektirdiği sorumluluğu taşımamak, unvanı yanlış veya yanlı kullanmak,

  6- Meslek alanına zarar verici, mesleki etiğe veya bilime aykırı davranışta bulunmak,

  7- Ticari ahlaka uygun olmayan davranış ve tutum içine girmek,

  8- Aidat ve bağış taahhütlerini yazılı tebliğe rağmen yerine getirmemek,

  9- Dernek logo, amblem ve antetli kağıdını izinsiz kullanmak,

  10- Derneği izinsiz temsil etmek,

  11- Üye olma şartlarını kanunen kaybetmiş olmak,

  12- Genel ve kamu ahlakına aykırı davranmak.

  Yukarıda sayılan durumlardan herhangi birinin tespiti halinde; Yönetim Kurulu, üye tam sayısının oy birliği ile alacağı kararla Disiplin Kurulu’na sevk eder ve üyeyi üyelikten çıkartır. Sekizinci bende göre Dernekten çıkarılanların Yönetim Kurulu kararı ile tekrar kayıtları yapılabilir. Şu kadar ki, bu üyelerin birikmiş aidat borçlarını ödemeleri ve yapılmış bağış taahhütlerini yerine getirmeleri şarttır.

   

  Dernekten çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir, Dernek malvarlığında hak iddia edemez ve önceden Derneğe yaptıkları yardım ve aidatları geri isteyemez. Üyelikten çıkartılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Bununla birlikte üyelikten çıkartılanlar Dernek tarafından verilen üyelik plaketi, flama ve rozeti bir tutanakla iade eder. Aksi halde, yasal yolla müracaatla, tahsil ve teslimi Dernekçe sağlanır.

   

   

  BÖLÜM IV

  DERNEK ORGANLARI –

  ÇALIŞMA USULLERİ İLE GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

   

  DERNEK ORGANLARI

  MADDE 14.

  Dernek organları;

  A). Genel Kurul,

  B). Yönetim Kurulu,

  C). Denetleme Kurulu,

  D). Disiplin Kurulu,

  E). Teknik Politeknik İlim Heyeti (TekPoli)’dir.

  Her organın asil üye sayısı kadar yedek üyesi bulunur. Organlarda boşalma oldukça yedekler, en fazla oy almış olanlardan başlanarak, aynı organ tarafından göreve çağrılmak suretiyle, boşluklar doldurulur.

   

  GENEL KURUL VE TOPLANTI ŞEKLİ

  MADDE 15.

  Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, Dernek asil üyelerinden oluşur. Onursal üyeler, dilek ve temennide bulunabilirler.

   

  GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

  MADDE 16.

  Genel Kurul’da görüşülüp karara bağlanacak konular;

  1. Dernek organlarına üye seçilmesi,

  2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

  3. Yönetim ve Denetleme Kurulları ile şubelerin çalışma raporları ve dönem bütçelerinin görüşülmesi, kabul edilmesi ya da değiştirilerek kabul edilmesi,

  4. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması ya da inşası veya mevcut malların satılması veya ipotek edilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

  5. Derneğin başka veya üst örgüte, birliğe, federasyona, sivil toplum kuruluşuna veya kurumuna üye olarak katılması, üyeliğini sürdürmesi veya mevcut bir üyelikten ayrılması,

  6. Yönetim Kurulu teklifine istinaden şube, temsilcilik, tesis, merkez, lokal veya misafirhane açılmasına karar verilmesi ve ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

  7. Derneğin vakıf ve sandık kurması,

  8. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

  9. Derneğin şirket kurması ya da şirket ortaklığına katılması, yönetiminde görev alması konularının karara bağlanması; şirket Yönetim Kurulu’nda görevlendirilecek Dernek temsilcisinin, gerektiğinde üyeler dışından da seçilebilmesi için Dernek Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi,

  10. Yönetim Kurulu önerilerinin incelenip karara bağlanması,

  11. Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat tutarının belirlenmesi,

  12. Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelerin gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

  13. Mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

  14. Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerinin görülmesi ve yetkilerin kullanılması ve

  15. Derneğin fesih edilmesidir.

   

  GENEL KURUL TOPLANMA ŞEKLİ, ZAMANI VE ÇAĞRI ŞEKLİ İLE TOPLANTI USULÜ

  Genel Kurul Toplanma Şekli ve Zamanı

  MADDE 17.

  Genel kurul;

  1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

  2-Yönetim veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine, otuz gün (30) içinde olağanüstü toplanır.

   

  Olağan Genel Kurul

  MADDE 18.

  Olağan Genel Kurul, üç (3) yılda bir, Ocak ayı içerisinde toplanır. Kuruluş bildiriminde, tüzüğünde ve diğer belgelerinde Kanuna aykırılık veya noksanlığın bulunmaması ya da Kanuna aykırılık ve noksanlığın verilen süre içinde giderilmesi durumunda, keyfiyetin Derneğe yazılı olarak bildirilmesinden itibaren altı (6) ay içinde, Derneğin seçim ile yapılacak ilk Genel Kurul toplantısını yapması ve organlarını oluşturması zorunludur.

   

  Çağrı Usulü

  MADDE 19.

  Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle, Yönetim Kurulu’nca toplantıya çağrılır. Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konular yürürlükte bulunan Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yerine getirilir. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmiş olmasını gerektirir.

   

  Genel Kurul’da Oy Kullanma ve Karar Alma Usulleri

  MADDE 20.

  Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır: Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Yetkilendirmeye ilişkin tüzel kişinin karar defter sureti istenir ve bir örneği toplantı tutanağı olarak alınır. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

   

  Oylama Şekli

  MADDE 21.

  Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa veya tek liste ile Dernek organlarına adaylık başvurusu yapılmışsa, Dernek organlarının üyelerinin seçimleri gizli oylama ve oy çokluğuyla, diğer konulardaki kararlar ise, açık olarak oylanır. Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Organ seçimlerinde en yüksek oydan başlayarak azalmak üzere, üye sayısı kadar organ asil üyeliğine, aynı sayıda aday da organ yedek üyeliğine seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında ad çekmek yoluyla sıra belirlenir.

   

  Tüzük Değişikliği

  MADDE 22.

  Yönetim Kurulu’nun irtifak kararı ile talebi, üye tam sayısının onda birinin teklifi ve üçte iki Genel Kurul çoğunluğunun kabulüyle tüzük tadilatı yapılabilir. Tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulu’nca imzalanmış örneği Genel Kurul evraklarına ilave edilir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

   

  Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

  MADDE 23.

  Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Ancak bu şekilde karar alınması olağan kurul yerine geçmez.

   

  OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

  MADDE 24.

  Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de yerine getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir (1) ay içinde toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir (1) ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak, Dernek üyeleri arasından üç (3) kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

   

  YÖNETİM KURULU

  MADDE 25.

  Dernek Yönetim Kurulu, Dernek faaliyetlerini gerçekleştirmekten sorumlu organdır. Dernek yönetiminde şeffaflık ve özveri esastır. Yönetim Kurulu, Dernek asil üyeleri arasından, beş (5) asil, beş (5) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’nun, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölümü yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinden Basın Sözcüsü ile Yönetim Kurulu’na bağlı yapılardan sorumlu bir Koordinatör Üye seçilir. Derneği başkan temsil eder. Genel sekreter, Genel Başkana bağlı olarak, Yönetim Kurulu kararlarının yürütülmesinden sorumludur. Başkan yardımcısı, başkanın katılamadığı toplantı ve görüşmelerde, Başkan adına hareket eder ve Başkanın vereceği görevleri yapar.

   

  Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla, her zaman toplantıya çağrılabilir. Toplantı günleri, Kurulca tespit edilir. Toplantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir. Üst üste üç (3) veya yılda on (10) toplantıya mazeretsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın ya da izin almadan katılmayan başkan ve üyeler yazılı olarak uyarılır. Uyarıya karşın, devamsızlıklarını altı (6) ay içinde iki toplantıda daha sürdürenler istifa etmiş sayılırlar. Buna dair karar, süre verilerek ilgilinin savunması alındıktan sonra, Yönetim Kurulu’nca verilir.

   

  YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

  MADDE 26.

  Yönetim Kurulu görev ve yetkileri:

  • Derneği temsil etmek ya da bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
  • Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararın alınması ve uygulanması,
  • Dernek faaliyetlerini gerçekleştirmek,
  • Yönetim Kurulu’na bağlı olan organların seçim ve atamalarını yapmak, çalışmalarını denetlemek ve konsey, komisyon, kurul, komite, masa veya proje öbeği kurmak ve görev ve yetkilerini belirlemek,
  • Meclis, konsey, komisyon, kurul, komite, masa ve proje öbeklerinin çalışma usulü, yetki, görev ve sorumlulukları ile Dernek Ödül uygulaması gibi uygulamaların kapsam ve şeklini belirlemek,
  • Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri, talimatları veya alternatif metinleri incelemek, aynen veya değiştirerek onaylamak ve yasallaşması yönünde Genel Sekretere görev vermek,
  • Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satın almak veya satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
  • Genel Kurul’un verdiği yetki ile şube veya temsilcilik açmak, tesis kurmak ve işletme açmak ve bunlara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve işletme konularında karar almak,
  • Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
  • Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,
  • Resmi ziyaretlerde bulunmak, toplantılar düzenlemek,
  • Üyelerin tanışma ve dayanışmasına rehberlik etmek,
  • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme dönem hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, bu raporları toplandığında Genel Kurul’a sunmak, uygulamak, gelir ve gider durumlarına göre bütçe bölümleri arasında aktarma yapmak,
  • “Dernek Beyannamesi” ni onaylamak,
  • Üyelik başvurularını veya üyelikten çıkarılma hususlarını karara bağlamak, bildirimini sağlamak,
  • Gerekli bildirimleri mülki amirliğe yapmak,
  • Genel Kurul’un toplantılarının gün, saat ve yerini belirlemek, katılmaya hak kazanan üyelerin listesini oluşturmak ve gereği bildirim ve toplantı duyuruları ile izin işlemlerini yapmak,
  • Sandık yönergesini hazırlamak,
  • Derneğin işlerini yürütecek personeli atamak, görevlendirmek veya işlerine son vermek,
  • Derneğin amblem, logo, bayrak veya antetli kağıdını değiştirmek ve
  • Mevzuatın ve bu Tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.
 • YÖNETİM KURULU’NA BAĞLI YAPILAR

  MADDE 27.

  Yönetim Kurulu’na bağlı olan yapılar aşağıda yer almaktadır:

  a). Araştırma, Geliştirme ve Uygulama (AR-GE/U) Konseyi,

  b). Eğitim Değerlendirme Konseyi (Akreditasyon Konseyi),

  c). Ticaret ve Hukuk Komitesi,

  d). Mesleki Destek ve İş Geliştirme Komitesi,

  e). Tesisler Komitesi,

  f). Sektör ve Mesleki Sorunları İzleme, Takip, Denetim ve Müdahale Konseyi,

  g). Akil Bireyler, Faydalı Kurumlar ve Üstün Uygulamalar Değerlendirme Komitesi.

   

  Sözkonusu Komite ve Konseylerden birkaçı Dernek amaçlarından herhangi birini yerine getirmeye yönelik faaliyetlerde birlikte veya Derneğin diğer yapılarıyla ortak çalışma yapabilirler.

   

  Akil bireyler, Faydalı Kurumlar ve Üstün Uygulamalar Komitesi’ne bağlı bir Ödül Komisyonu bulunur. Ödül Komisyonu üç kategoride ödül ilan eder:

   

  a. Mesleki uygulamalar:

  • Bilim ve Buluş
  • Üstün Uygulama
  • Faydalı Kurum (Tüzel kişilikler dâhil)
  • Etik Değer
  • Akil Değer
 • b. Yıldızlar (öğrencilere ve genç uygulamacılara verilen ödül):

  • Teknik Yıldız
  • Politeknik Yıldız
 • c. Özel Ödüller

  Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği kişiler adına verilecek özel ödül uygulamaları

   

  Yönetim Kurulu’na bağlı olarak ayrıca;

  a). Dış İlişkiler Komisyonu,

  b). Afet Komisyonu,

  c). Yayın Komisyonu,

  d). Üye Kabul ve Sektörel İlişkileri Geliştirme Komisyonu,

  e). Sosyal İşler ve Aktiviteler Komisyonu,

  f). Öğrenci Komisyonu,

  vardır.

   

  DENETLEME KURULU’NUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

  MADDE 28.

  Denetleme Kurulu, asil üyeler arasından, üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden seçilir. Denetleme Kurulu üç (3) üyeyle görev yapar, iki (2) oyla da karar verir. Denetleme Kurulu, Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, bir (1) yılı geçmeyen aralıklarla, denetler. Kurul, denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

   

  Yönetim Kurulu, her türlü hesap ve işlem dosyalarını, talebi halinde, Denetleme Kurulu’na göstermeye mecburdur. Yönetim Kurulu denetlemede zorluk çıkardığı takdirde, Denetleme Kurulu tutanakla bunu tespit eder ve Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasını sağlar. Suç teşkil eden hususların tespiti durumunda ise, durumu ilgili makamlara iletir. Denetleme Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu kararıyla gerekli görülen Yönetim Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu raporlarını ilk toplantısında görüşmek, karara bağlamak ve yanıt vermek zorundadır.

   

  DİSİPLİN KURULU’NUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

  MADDE 29.

  Disiplin Kurulu, Dernek asil üyeleri arasından seçilecek üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu’nca kendilerine intikal ettirilecek konular hakkında inceleme yaparak, görüş verir. Disiplin Kurulu, Kurula sevk edilen üye hakkında düzenleyeceği raporu bir yazıyla, Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu, üye hakkında uyarma veya üyelikten altı (6) ayı geçmemek üzere, kısa süreli uzaklaştırma cezası verebilir. Disiplin Kurulu’nun çalışma usulü, yetki, görev ve sorumlulukları bir talimatla belirlenir.

   

  TEKNİK – POLİTEKNİK İLİM HEYETİ (TekPoli)’NİN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

  MADDE 30.

  Derneğin yüksek danışma organı olan Teknik-Politeknik İlim Heyeti (TekPoli), Dernek Genel Kurulu’nca seçilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Heyetin görev süresi Genel Kurullar arasıdır. Olağanüstü Genel Kurul yapılması heyetin varlığını sonlandırmaz. Heyet üyeleri, öncelikli olarak, meslek ve bilim hayatında geniş bilgi ve tecrübesi olan beş (5) asil üye arasından seçilir. Seçilecek üyelerde ayrıca, Derneğin amaçları ile ilgili önemli bir mesleki katkı yapmış olma şartı aranır. Heyet, her yönetim dönemi başında yapacağı ilk toplantıda kendi arasından bir başkan seçer ve görev taksimatı yapar. Heyetçe seçilen başkan ‘‘İlim Heyeti Başkanı’’ sıfatını taşır.

   

  İlim Heyeti, sektörlerin ve mesleklerin durumu ile Dernek faaliyetlerini ve çalışmalarını amaçları doğrultusunda değerlendirir ve Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde önerilerde bulunur. İlim Heyeti, belli bir konuda görüş bildirmek üzere, Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine de toplanabilir. İlim Heyeti, Yönetim Kurulu toplantılarına istişari mahiyette katılabilir. Çalışma usulü, yetki, görev ve sorumlulukları bir talimatla belirlenir.

   

  Heyet yılda en az iki defa başkanın daveti veya iki üyenin istemi ile toplanarak gündemindeki konuları inceleyerek görüşünü tespit eder. Görüşler toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla belli edilir. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli olur.

  SAYMAN ÜYENİN GÖREV VE YETKİLERİ

  MADDE 31.

  Sayman üyenin görev ve yetkileri;

  • Dernek varlığını Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yönetmek,
  • Para alıp verilmesini, üye aidatlarının ödenmesini ve bütçenin uygulanmasını düzenlemek,
  • Dernekle ilgili parasal işlemleri gerekli olan defterlere usulüne uygun şekilde geçirmek,
  • Dernek gelir ve gider durumunu aylık olarak Yönetim Kurulu bilgisine sunmak ve
  • Dernekle ilgili vergi, sigorta, ücretlerin tahakkuku ve ödenmesi gibi konuları düzenlemektir.
 • Sayman, Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosunu düzenler. Üyeden alınan aidat ve yardımlar, Üye Kayıt Defteri’ne Sayman tarafından işlenir ve kayıtlar muntazaman tutulur. Bağış ve aidat toplayacak kişi, Derneğin Saymanıdır. Sayman için Yönetim Kurulu kararı ile Yetki Belgesi düzenlenir. Alındı Belgeleri ve yetki belgelerinin şekli, düzenlenmesi, onaylanması ve diğer hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 11 inci maddesine göre çıkarılan Yönetmelik hükümlerine uyulur. Gelirlerin toplanmasında POS cihazı yolu ve e-posta talimatı (mail order) sistemi uygulaması esastır. Onay belgesi düzenlenecek alındı belgesine iliştirilir.

   

   

  BÖLÜM V

  PARASAL HÜKÜMLER

   

  DERNEĞİN GELİRLERİ

  MADDE 32.

  Gelirlerinin tamamı Dernek amaçları ve faaliyet kapsamında kullanılır. Derneğin gelirleri:

  • Giriş aidatı, üye aidatı ve şube ödentisi,
  • Dernekçe yapılan yayınlar, hizmetler ve projelerden elde edilen gelirler,
  • Koleksiyon ve dokümantasyon gelirleri,
  • İşletme ve tesislerden elde edilen gelirler,
  • Araştırma, geliştirme ve uygulama merkezleri ve/veya müzelerden elde edilen gelirler,
  • Dernekçe tertiplenen piyango, çay, kermes, balo, yemekli toplantı, gezi, eğlence, temsil, konser, münazara, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
  • Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığının ve haklarının işletilmesinden elde edilen gelirler,
  • Vasiyetler,
  • Bağış ve yardımlar.
  • Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazanç,
  • Şirket sahipliği veya ortaklığından sağlanan kazanç,
  • Diğer gelirler.
 • ÜYELİK AİDATLARI

  MADDE 33.

  Aidatlar yıllık olarak verilebileceği gibi aylık eşit taksitler şeklinde de ödenebilir. Ödeme şekli ve zamanı üyenin talebi de göz önüne alınarak Yönetim Kurulu’nca tespit edilir. Şube ödentisi, Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere, şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin % 50’si olup, altı (6) ayda bir genel merkeze gönderilir.

  Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 TL. alınır.

  Gerçek kişiler için aylık aidat miktarı 5 TL.dır.

  Tüzel kişiler için aylık aidat miktarı 50 TL.dir.

  Kamu kurum ve kuruluşlarının yıllık aidatı 1.000 TL.dir.

   

  GELİR VE GİDERLERDE USÜL

  MADDE 34.

  Yapılacak harcamalar ve harcama şekli, Yönetim Kurulu kararı ile olur. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleriyle yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri içinse (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Gerçek kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise, (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

   

  DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ

  MADDE 35.

  Dernek, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 11 inci maddesine göre çıkartılan Yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Dernek ayrıca, Araştırma ve Proje Defteri tutarak Derneğe ait faaliyetler kapsamında yapılan araştırma ve projelerin sonuç raporlarını işler. Derneğin ticari işletmesinin açılması durumunda, bu ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

   

   

  BÖLÜM VI

  BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

   

  BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  MADDE 36.

  Mülki amirliğe yapılacak bildirimler aşağıda yer almaktadır:

  a. Genel Kurul Sonuç Bildirimi

  b. Taşınmazların Bildirilmesi

  c. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

  d. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

  e. Değişikliklerin Bildirimi

  f. Yetki Belgeleri ve Değişikliklerinin Bildirimi

  g. Şube Kuruluşunun Bildirimi

  h. Adreslerinin Bildirimi

  ı. Beyannamenin Bildirimi

  i. Yabancı Üyelerin Bildirimi

  j. Derneğin Feshinin Bildirimi

  k. Derneğin Tasfiyesi Sonrasında Mal Varlığının İntikal Edeceği Kurumun Bildirimi

   

  BÖLÜM VII

  DENETİM

   

  DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

  MADDE 37.

  Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetleme Kurulu tarafından yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir.

   

   

  BÖLÜM VIII

  ŞUBELERİN KURULUŞU, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

   

  ŞUBELERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

  MADDE 38.

  Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili ve tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu Dernek iç örgütüdür.

   

  ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

  MADDE 39.

  Şubenin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’dur. Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, beş (5) asil ve beş (5) yedek, Denetleme Kurulu ise, üç (3) asil ve üç (3) yedek üye olarak Şube Genel Kurulu’nca seçilir. Sözkonusu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan Dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

   

  ŞUBELERİN KURULUŞU

  MADDE 40.

  Şube açılması amacıyla Dernek Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az üç (3) kişilik Kurucular Kurulu kurulur.

   

  ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE

  GENEL MERKEZ GENEL KURULU’NDA TEMSİLİ

  MADDE 41

  Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını Genel Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki (2) ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin Olağan Genel Kurulu, üç (3) yılda bir Ekim ayı içerisinde, Şube Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

   

  Genel Merkez Genel Kurulu’na en son Şube Genel Kurulu’nda seçilen delegeler katılır. Şubelerin Yönetim ve Denetleme Kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı on (10)’dan fazla veya toplam üye sayısı yirmi (20)’den az ise, bu üyeler içinde bir (1) olmak üzere, seçilecek delegeler de delege olarak, şubeyi temsilen Genel Merkez Genel Kurulu’na katılma hakkına sahiptir.

   

  BÖLÜM IX

  MERKEZ, TEMSİLCİLİK, İŞLETME, TESİS, LOKAL VE MİSAFİRHANELERİN AÇILMASI

   

  MERKEZ, TEMSİLCİLİK, İŞLETME VEYA TESİS

  MADDE 42.

  Dernek, gerekli gördüğü yerlerde, Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla merkez, temsilcilik, işletme veya tesis açabilir. Bu yapılar Dernek Genel Kurulu’nda temsil edilmez. Şubeler merkez, temsilcilik, işletme veya tesis açamazlar.

   

  LOKAL VE MİSAFİRHANE

  MADDE 43.

  Dernek, merkezinin bulunduğu İl sınırları içinde, mahallin en büyük mülki amirliğinden izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartıyla, lokal açıp işletebilir. Dernek ayrıca, gerekli gördüğü yerlerde, Dernek faaliyetlerini yürütmek ve katkı sağlamak amacıyla misafirhane açar.

   

  BÖLÜM X

  DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE İŞLEMLERİ

   

  DERNEĞİN FESHİ

  MADDE 44.

  Genel Kurul, herhangi bir zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un Derneğin feshine karar alabilmesi için tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda; üyeler, usulüne uygun olarak, ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Derneğin feshine ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

   

  TASFİYE İŞLEMLERİ

  MADDE 45.

  Genel Kurul tarafından fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan “Tasfiye Kurulu”nca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde; Dernek adında “Tasfiye Halinde Teknik ve Politeknik Araştırma, Geliştirme ve Uygulama (AGU) Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir.

   

  TASFİYEDE DEVİR

  MADDE 46.

  Derneğin feshi veya infisahı yahut herhangi bir şekilde tüzel kişiliğini yitirmesi durumunda, Derneğin menkul ve gayrimenkul malları, “Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Koruma, Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği”ne olarak devredilir. Bu örgütün işbu Derneğin feshinden önce hükmi şahsiyeti kaybolursa, Derneğin fesih kararının alındığı Genel Kurul’da Derneğin tasfiyesi sonrasında mal varlığının intikal edeceği diğer kurum belirlenir ve mülki amirliğe bildirilir.

   

  BÖLÜM XI

  DİĞER HÜKÜMLER

   

  SANDIK KURULMASI

  MADDE 47.

  Dernek, gerek görüldüğünde, Ticaret Kanunu’nun 18. maddesine istinaden sandık kurulur. Sandık, Medeni Kanun’un 52 – 54. maddeleri uyarınca gerekli faaliyette bulunabilir. Üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacını taşır.

  TAŞINMAZ MAL EDİNME

  MADDE 48.

  Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış, satın alma veya veraset yoluyla taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir. Hibe ve terk edebilir.

   

  ÜYE KİMLİK BELGESİ

  MADDE 49.

  Dernek üyelerine, ürün garantisi olarak, üzerinde Derneğin logosu, Türkçe ve İngilizce dillerinde Derneğin ismi, kişinin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, (varsa) vergi numarası, dernek üye numarası ve unvanı olan bir kimlik belgesi düzenlenir.

   

  HÜKÜM EKSİKLİĞİ

  MADDE 50.

  Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda; Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

   

  YÜRÜRLÜLÜK

  MADDE 51.

  Bu Tüzük, kurulma izni verildiği gün yürürlüğe girer.

   

  KURUCU ÜYELER

  MADDE 52.

  Kurucu üyeler, kurulduğu tarihten sonra Genel Kurul’a kadar ilk Yönetim Kurulu görevini yapar: